HR's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  กองการเจ้าหน้าที่  เอกสารเผยแพร่
 เอกสาร ISO  ผลการปฏิบัติราชการ  ข่าวฯ (รายวัน)  หนังสือเวียน
 เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
 
 ระบบริหารคุณภาพ ISO
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 ยุทธศาสตร์กองการเจ้าหน้าที่
 โครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่
 ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต
 หนังสือเวียน คำสั่ง กฎระเบียบ
 หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ.
 คลังภาพถ่ายกิจกรรม


Best Viewed with


and

1024x768 pixel

สถิติการเข้าถึงเว็บไซต์

จำนวน ip:

62725

จำนวนคลิก:

377945  :  
Department of Mental Health
::: แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร :::
กรมสุขภาพจิต


แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) โดยมีจุดมุ่งหมาย ในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบ และคลอบคลุมทั้งองค์กร จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ ในการพัฒนาองค์กรด้านระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างความผาสุข และความพึงพอใจของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อไป
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง และจะเก็บรักษาผลการประเมินฯ และความคิดเห็นที่ท่านให้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะในลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่อาจทวนสอบกลับไประบุผู้ให้ข้อมูลได้

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
เพื่อแสดงสถานภาพของบุคลากรกรมสุขภาพจิต
หากไม่ใช่จะไม่สามารถทำแบบประเมินได้

  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน:   กรณีที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสุขภาพจิต และยังไม่ทราบวิธีการใช้งานระบบ
กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02 590 8057, โทรสาร 02 149 5518 E-mail : hrdmh@dmh.go.th

Admin Pages
©2009 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02 149 5519, โทรสาร 02 149 5518, E-mail : hrdmh@dmh.go.th